:: เข้าสู่ระบบ
   
หมายเลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน
 
 
  :: ลงทะเบียน
   
 :: ขั้นตอน
  • บันทึกแบบฟอร์มลงทะเบียน
    โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
  • รอรับ Email เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 
   
 
 
 
 
  :: เรื่องแจ้งให้ทราบ
   
 :: วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในมิติ พื้นที่ดำเนินการ

ทั้งนี้เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS เป็นการรายงานในมิติ จังหวัดเบิกจ่าย
ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
   
 :: ขั้นตอน
  • ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ
  • ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ทุกสัปดาห์
  • ส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลผลเบิกจ่ายระดับกิจกรรมจำแนกตาม พื้นที่ดำเนินการ
  • ระบบประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุกสัปดาห์
   
 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ: 02-618-5055, 02-265-1824, 02-265-1861 หรือเบอร์ภายใน 1824, 1861
 
 
 
 
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี